Zorg Inn

Klachtenreglement

Inleiding

We doen bij Zorg Inn onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaats vindt. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van Zorg Inn, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure.
In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft.

Wat is een klacht?

Elk bericht dat u aan Zorg Inn stuurt en waarin u aangeeft ontevreden te zijn over enige gedraging van een medewerker of persoon werkzaam uit naam van Zorg Inn, zal door ons worden behandeld als een klacht. Onder een bericht vallen hier zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten en onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen Zorg Inn genomen worden en waar u bij betrokken bent en gevolgen van ondervindt.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en of dienstverlening van Zorg Inn kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliënten als eigen medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen eveneens een klacht indienen.

Bij wie kan een klacht worden ingediend?

U kunt uw klacht bij iedere medewerker van Zorg Inn en bij de directeur neerleggen. Zorg Inn heeft een interne klachtenfunctionaris aangewezen om u te helpen bij het bepalen van uw klacht en het indienen hiervan. In sommige gevallen wilt u de klacht niet intern neerleggen of is dit gezien de aard van de klacht niet goed mogelijk. Het is dan goed om te weten dat u op elk moment in de klachtenprocedure ervoor kunt kiezen om uw klacht in te dienen bij de externe geschilleninstantie van solopartners waar Zorg Inn bij is aangesloten. Contactgegevens van zowel de interne klachtenfunctionaris als de externe geschilleninstantie zijn onderaan dit klachtenreglement te vinden.

Hoe wordt een klacht ingediend?

Bij het behandelen van een klacht hanteren wij in principe het volgende stappenplan:

Eerst praten

Zodra een klacht is binnengekomen zal er een poging gedaan worden om via een gesprek tussen de partijen tot een oplossing te komen. Bij Zorg Inn gaan wij uit van de gedachte dat het aankaarten van een probleem bij de betrokken partij veel leed kan voorkomen. Wij vragen dan ook altijd van u om in eerste instantie te proberen de klacht samen op te lossen. U kunt er hierbij natuurlijk altijd voor kiezen om uzelf te laten vertegenwoordigen bij een eventueel gesprek, of later in de procedure.
Is de klacht na een gesprek opgelost, dan wordt deze oplossing op schrift gesteld op het daarvoor bestemde klachtenformulier en ondertekenen beide partijen deze voor akkoord. Hiermee beschouwen wij de klacht dan als afgehandeld en slaan wij het klachtenformulier alleen op voor interne kwaliteitsverbeteringsdoeleinden.

Schriftelijke klacht

Op het moment dat een gesprek met de betrokken partijen niet tot een oplossing heeft geleid, of wanneer een gesprek gezien de omstandigheden niet (langer) mogelijk is, kan er een schriftelijke klacht worden ingediend via het klachtenformulier. Dit formulier komt vervolgens bij de interne klachtenfunctionaris terecht. Deze zal een beoordeling maken van de te nemen stappen, er zal in ieder geval aan alle betrokkenen de mogelijkheid geboden worden om hun kant van de zaak toe te lichten. Alle partijen kunnen er hierbij voor kiezen om zich te laten vertegenwoordigen door een derde.
De taak van de klachtenfunctionaris is om in onderling overleg tot een oplossing te komen waar iedereen mee kan leven. De klachtenfunctionaris kan een beoordeling geven en namens Zorg Inn een standpunt innemen, hij kan echter niet een bindende uitspraak geven op de klacht. De beslistermijn voor deze stap is op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg vastgesteld op maximaal zes weken. Zorg Inn stelt u schriftelijk op de hoogte wanneer wij van mening zijn dat er meer tijd nodig is voor de behandeling van uw klacht. In dat geval kan de termijn met maximaal vier weken verlengd worden.
Indien er op dit punt in het proces een oplossing wordt gevonden, zal deze oplossing worden opgeschreven in het klachtenformulier en door alle betrokkenen voor akkoord ondertekend. Hiermee is de klacht afgehandeld. Ook in dit geval zal het klachtenformulier en de afhandeling alleen bewaard worden voor kwaliteitsverbeteringsdoeleinden.

Geen interne oplossing

Indien ook met behulp van een klachtenfunctionaris geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, of wanneer de aard van de klacht deze weg niet mogelijk maakt, kunt u er altijd voor kiezen om een klacht in te dienen bij de externe geschilleninstantie. Deze instantie zal dan een uitspraak doen en een advies geven voor de oplossing van de klacht.
De procedure bij de externe klachtencommissie houdt in dat uw klacht schriftelijk naar de commissie wordt toegestuurd. De klachtencommissie zal vervolgens zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid stellen om de klacht toe te lichten, en zal waar nodig om extra informatie verzoeken. Het toelichten kan schriftelijk, maar ook mondeling worden gedaan.
Na alle partijen de mogelijkheid te hebben gegeven om gehoord te worden, zal de klachtencommissie binnen een termijn van twee tot maximaal zes maanden een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht en haar oordeel over eventuele oplossingen. Op het moment dat de klachtencommissie meer tijd nodig heeft dan deze termijn, zal zij alle partijen schriftelijk mededeling doen van de nieuwe termijn. De uitspraken van de geschilleninstantie zijn bindend voor alle betrokken partijen.

Na de uitspraak

Afhankelijk van de uitspraak van de klachtencommissie en de mogelijkheid om de zorgverlening door te zetten, zal Zorg Inn met u op zoek gaan naar een interne oplossing. Als deze niet mogelijk is, kan een oplossing ook bestaan uit het afsluiten van de zorgverlening. Hierbij zal Zorg Inn hulp aanbieden in het zoeken van een vervangende zorgverlener indien dit gewenst is, of zal zij zorgdragen voor een correcte beëindiging van de zorgverlening.

Contactgegevens

Interne klachtenfunctionaris
Mw. Yvonne Marapin
Guntersteinweg 377
2531 KA Den Haag
yvonne@zorginn.nl

Klachtencommissie
Stichting Klachtenregeling.nl
info@klachtenregeleing.nl
085-4858560

Uitsluitingscriteria

Omdat Zorg Inn een kleinschalige zorgorganisatie is en wij ons voornamelijk richten op de verpleging en verzorging van onze cliënten, hebben wij een uitsluitingscriteria vastgesteld. Op basis van onderstaande uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of Zorg Inn de cliënt in zorg neemt. Elke cliënt die naar ons verwezen wordt zal beoordeeld worden rekening houdend met onderstaande criteria welke weer teruggekoppeld zullen worden aan de verwijzende persoon of instantie.

De uitsluitingscriteria:
• Zwaar psychische problematiek
• Suïcidaliteit
• Intensieve begeleiding bij cliënten met verstandelijke beperkingen
• Cliënten en/of naasten die onacceptabel gedrag vertonen zoals: Discriminatie seksuele intimidatie; intimiderend gedrag.
• Cliënten die verbaal zeer agressief zijn
• Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de cliënt maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet gegarandeerd kan worden.
• Cliënten met problematisch, c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is.
• Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding.
• Cliënten die de hulp van Zorg Inn niet willen accepteren.
• Ernstige persoonlijkheidsstoornissen die tevens een therapieresistent karakter hebben, zoals bijvoorbeeld ernstige impulscontroleproblematiek met tevens detentieverleden.
• Cliënten die kampen met verslavingsproblematiek.
• Cliënten met ernstige bipolaire stoornissen met name bipolaire I-stoornis die zich kenmerkt van heftige manische episodes.
• Ernstige depressies met gewelddadige en psychotische kenmerken waarbij tevens evidente suïcidaliteit
aanwezig is.

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat Zorg Inn niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurd zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing.

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen:
• Onveilig voor medecliënten en/of eigen medewerkers
• Fysieke agressie
• Ernstige verslavingsproblematiek
• Suïcidaliteit van cliënt